• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij Kitelight Products

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij Kitelight Products?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij Kitelight Products
Nederlands
English
Je bent hier:
 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

KITELIGHT PRODUCTS/ KITELIGHT SHOP
Algemene voorwaarden

1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst
    tussen Kitelight Products (verder te noemen KITELIGHT PRODUCTS OF KITELIGHT)
    en de consument.(verder te noemen Klant).

a) De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van
    KITELIGHT, waarvan de tekst op de website beschikbaar is, en in te zien, alvorens de
    overeenkomst wordt gesloten.

b) Daar de overeenkomst over het algemeen via Internet wordt afgesloten is het mogelijk, in
    afwijking van het vorige, dat voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze
    algemene voorwaarden, op verzoek, via e-mail aan de klant ter beschikking wordt gesteld
    zodat deze kan worden opgeslagen en/of uitgeprint.

c) Op overeenkomsten tussen KITELIGHT PRODUCTS en de klant waarop deze algemene
    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overeenkomst

a) Met het plaatsen van een bestelling in de KITELIGHT SHOP komt de verkoop-overeenkomst
    tot stand en wordt deze door KITELIGHT aanvaard, dit wordt d.m.v. een bericht naar het door
    de klant opgegeven e-mailadres, aan de klant bevestigd.
b) KITELIGHT neemt (voor zover mogelijk) alle technische maatregelen ter beveiliging van de
    verzonden -of nog te verzenden- data betreffende de overeenkomst en verdere communicatie
    zoals betalingen welke via Internet tot stand komen/zijn gekomen en zorgt voor een veilig
    gebruik van de webwinkel.
c) Kitelight® behoud zich het recht voor bestellingen of aanvragen zonder opgaaf van redenen niet te
    accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering uitsluitend geschied onder
     Rembours (bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant) of na vooruitbetaling.

Aangeboden artikelen

a) Een aanbieding kan een beperkte geldigheidsduur hebben, beëindigen van de duur van de
    aanbieding wordt bepaald door Kitelight aanbiedingen gelden niet automatisch voor
    nabestellingen van een reeds in de aanbieding gekocht artikel
b) Bij de producten in de KITELIGHT SHOP staat een zo volledig mogelijke omschrijving.
    Deze omschrijving wordt voldoende geacht om tot een goede beoordeling van het/de product(en)
    te komen.
    Afbeelding(en) bij het/de product(en) zijn een zo goed mogelijke weergave van het/de betreffende
    artikel (en) of een deel daarvan.

c) Kennelijke vergissingen of fouten in het product aanbod zijn niet bindend voor KITELIGHT.
    Alle vermelde prijzen in de KITELIGHT SHOP zijn inclusief B.T.W.
    Bestelde artikelen kunnen slechts in prijs worden gewijzigd door wettelijke maatregelen
    (b.v.verandering van B.T.W. tarief.)
    De klant mag de order annuleren wanneer de prijsverhoging ingaat, indien het geen speciaal voor
    deze klant bestelde of gefabriceerde producten betreft.

Verzenden/Afleveren

a)
Alle vermelde prijzen in de KITELIGHT SHOP zijn excl. verzendkosten tenzij anders vermeld
b) De in de KITELIGHT® SHOP bestelde goederen worden z.s.m. verzonden nadat de betaling
    door iDEAL, PAYPAL of enig ander betaalsysteem is geverifiëerd en bevestigd door de bank
    van de opdrachtgever (klant).
c) Bestelde goederen zullen worden verzonden met GLS, POST.nl of andere vervoerders
    organisatie dit naar keuze van KITELIGHT.
d) Kosten van verzending zijn voor alle orders gelijk (€ 7.50), ongeacht wijze van verzending,
    omvang, gewicht en/of bestemming binnen Nederland.
    
    Bij acties kan een ander verzendtarief gelden, dit zal in de webwinkel bekend worden gemaakt.
    Indien op verzoek van de klant een order met reguliere post -POST.nl- moet worden verstuurd
    waarvoor geen bewijs van aflevering beschikbaar is, is KITELIGHT PRODUCTS niet verantwoordelijk
    indien de goederen niet of onjuist worden bezorgd en daardoor als verloren moeten worden beschouwd.
    Voor zendingen buiten Nederland is een ander tarief van toepassing.

e) KITELIGHT® zal bij het verzenden van het/de product(en) naar de klant een B.T.W. factuur
    met bedrijfs en adresgegevens incl. de omschrijving van het/de bestelde product(en) in
    de verpakking bijsluiten of afzonderlijk versturen.
f) Indien, na plaatsing van de order, blijkt dat een product onverhoopt niet op voorraad is,
    wordt de klant hier z.s.m. over geïnformeerd en wordt het betreffende artikel alsnog z.s.m.,
    in overleg met de klant, geleverd.
g) Wanneer een product niet meer leverbaar is, of binnen redelijke termijn te leveren, zal
    indien mogelijk en in overleg, een ander gelijkwaardig product worden aangeboden
h) Wanneer betreffende klant zich niet kan verenigen met de nieuwe
    leveringstermijn of het vervangende product, zal het reeds betaalde bedrag voor dit product,
    inclusief de betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen op zijn/haar rekening worden teruggeboekt.

i) Indien een product op maat en/of kleur moet worden gemaakt, speciaal moet worden
   vervaardigd en/ of besteld dient, na goedkeuring d.m.v. het aan de klant geleverde
   monstermateriaal het volledige factuurbedrag vooruit te worden voldaan, wat inhoud dat de
   klant zich met deze betaling accoord verklaard met het/de voor hem/haar te bestellen
   product(en)
.
j) Na betaling is de klant verplicht de door hem/haar bestelde goederen af te nemen met
   inachtneming van de overeengekomen termijn van levering, zonder enige restitutie van het
   betaalde bedrag.   
   Indien de leverings-termijn door overmacht en/of buiten schuld van Kitelight Products niet kan worden gehaald
   is dat niet van invloed op de verplichting van de klant betreffende de afname van debestelde goederen
   en kan Kitelight hiervoor op generlei wijze voor aansprakelijk worden gesteld

   Onder overmacht wordt verstaan; elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in
   redelijkheid niet voor het risico van Kitelight behoort te komen, b.v. o.a. de volgende gebeurtenissen;
   Douane- formaliteiten, stakingen bij vervoerders of andere instanties, wanprestaties van
   toeleveranciers, vervoerders, storingen op Internet of bij E-mail verkeer, nalatigheid van fabrikanten
   en/of toeleveranciers etc.)
k) Geleverde goederen blijven eigendom van Kitelight Products tot het gehele factuurbedrag van
    goederen en transport is voldaan waaronder begrepen zaken van boeten, renten en kosten zoals
    bedoeld in art; 3:92 van het Burgelijk Wetboek.

    Bij ingebreke blijven van de betalingsverplichting na de afgesproken betalings termijn zal de
    vordering zonder verdere mededeling uit handen worden gegeven aan ons Int. Incasso Bureau
    BIERENS Incasso Advocaten te Veghel en/ of aan Achmea Rechtsbijstand

    Alle hieruit voortvloeiende Incaaso, Gerechtelijke en Buitenrechtelijke kosten, inclusief de wettelijke
    rente zullen op de schuldenaar worden verhaald

5  Garantie/ Retouren

a) KITELIGHT garandeerd de oorspronkelijke koper dat de producten voldoen aan de eisen van
    bruikbaarheid, aan de op de website vermelde specificaties en aan de, op de datum van verkoop
    van het/de artikel(en) geldende wettelijke bepalingen en/of voorschriften.
    KITELIGHT is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke
    individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
    toepassing van de materialen en/of aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door of met
    producten gekocht op deze site.
    Tevens is KITELIGHT op generlei wijze verantwoordelijk voor kosten van montage/ demontage
    van artikelen gekocht of besteld bij Kitelight products, zelfs niet wanneer deze, op wat voor wijze dan ook,
    defect zouden raken 
in de garantie periode.

b) De wettelijke garantietermijn geldt voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de aankoopdatum en
    omvat de fabrieksgarantie/ c.q. fabricage fouten

    De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant,
c) Indien een product een defect vertoond dient dit binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld
    aan KITELIGHT per E-mail, waarna kostenloos, z.s.m. een vervangend artikel zal worden toegezonden
    onder onze "geen gezeur garantie".
d) KITELIGHT beslist of het/de betreffende product(en) al dan niet moet(en) worden geretourneerd
e) Indien het/de product(en) moet(en) worden geretourneerd door een defect als onder punt c) zijn de
    kosten van retourzending voor Kitelight.
f) In alle andere gevallen zijn de kosten voor retourzending van een product voor rekening van de
    klant tenzij anders overeengekomen.
g) Retourzending, met de originele factuur en alle van oorsprong meegeleverde accessoires, moet
    geschieden (indien mogelijk) in de originele verpakking incl. de meegeleverde accessoires

h) Indien het/de product(en) niet in de originele verpakking kan/kunnen worden geretourneerd dient de
    klant te zorgen dat deze worden verstuurd in een deugdelijke verzendverpakking, eventuele
    transportschade door retourzenden van goederen is voor risico van de klant.
i) Indien zich binnen de garantietermijn van 2 jaar een defect voordoet zal het/de betreffende artikel(en)
    na overleg met KITELIGHT worden opgestuurd naar het door KITELIGHT opgegeven adres.
   Indien het defect voortkomt uit fabriek/ c.q. fabricage en/of materiaal fouten zal het product
   kostenloos worden gerepareerd of vervangen zulks ter beoordeling van KITELIGHT PRODUCTS
   Garantie geld alleen voor het/de door KITELIGHT geleverde product c.q producten.
   Kosten voor vervanging, montage en demontage van een defect product, al dan niet in de garantie periode
   zijn voor rekening van de klant c.q. gebruiker en kunnen niet bij KITELIGHT worden geclaimd en worden
   ook niet op enigerlei wijze door KITELIGHT PRODUCTS vergoed. 

j) Bij reparatie of vervanging van een onder garantie vallend product blijft de garantie termijn van het
   eerst gekochte product van kracht, de garantie termijn van het ter reparatie aangeboden product of
   enig ander vervangend product wordt hierdoor niet verlengd. Indien de betreffende product
   specificaties zijn gewijzigd zal het te vervangen product worden vervangen door een product met
   de nieuwe specificaties.
k) Voor garantie aangeboden goederen welke 14 dagen of langer geleden zij aangekocht, zullen
    worden gerepareerd of, indien nodig, worden vervangen maar komen niet meer in aanmerking voor
    restitutie van het aankoopbedrag.
l) Ongefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd

6  Van garantie is uitgesloten

a)
Wanneer een product wordt aangesloten op een ander Voltage of andere wijze als vermeld bij/ op
    het artikel op de website of andere gegevensdrager.
b) Bij defect geraken door kortsluiting en/of spanningswisselingen in het spanningsnet waarop het
    betreffende product is aangesloten of andere oorzaken, niet zijnde fabricage fouten, waardoor er
    een defect is ontstaan.
c) Defecten door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik, vallen, stoten of buigen.
d) Breuk, anders als door transport van het/de betreffende artikel(en) door de transporteur naar de
    klant.
e) Wanneer het product verloren gaat door brand, inwerking van chemicaliën, zuren en of inwerking
    van andere, productvreemde stoffen en/of andere oorzaken waardoor het product niet meer naar
    behoren kan functioneren.
f) Door werkzaamheden aan het/ de product(en) zoals; inkorten, solderen, snijden, knippen, verhitten
   en/of andere werkzaamheden en/of wijzigingen welke niet door KITELIGHT® of een door
   KITELIGHT aangewezen persoon of bedrijf zijn uitgevoerd.

7  Herroepingsrecht bij levering van producten

a) Na aankoop van (een) product(en) heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen
    binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren.
    Deze termijn gaat in op het moment van ontvangst van de bestelde goederen door of namens de klant.
    Indien afnemer de geleverde goederen na afloop van deze termijn niet aan KITELIGHT heeft
    teruggezonden is de koop een feit.
    De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14
    werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KITELIGHT.
    Tijdens deze termijn zal de klant het/de product(en) slechts uitpakken of gebruiken in die mate,
    voor zover nodig.
   

b) Terugzending aan KITELIGHT dient VOLDOENDE GEFRANKEERD conform de door KITELIGHT® verstrekte instructies
    met de originele factuur te geschieden in de originele verpakking,inclusief alle accessoires en bijbehorende documentatie
    en in nieuwstaat verkerend.
  
 Indien de goederen door of bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd
    zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid

    Met inachtneming van hetgeen is bepaald onder punt 7a en7b, zal KITELIGHT ervoor zorg dragen
    dat, na goede ontvangst en controlle van de retourzending, het goederenbedrag binnen 30 dagen aan de
    afnemer wordt terugbetaald.

    Kosten in geval van herroeping 
1. Wanneer de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn/haar rekening.
2. Indien de klant een bedrag heeft betaald, zal KITELIGHT dit bedrag onder aftrek van de verzendkosten zo spoedig mogelijk,
    maar uiterlijk binnen 30 dagen na de retourzending terugbetalen.    
   
    Uitsluiting herroepingsrecht  
    Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten welke volgens specificaties van de klant zijn of worden gemaakt,
    reeds geleverd en/of waarvan de productie reeds is aangevangen of beëindigd.

c) Eventuele geschillen worden behandeld volgens Nederlans recht,
    correspondentie zal ten alle tijden worden gevoerd in de Nederlandse taal en naar Nederlands recht worden behandeld
    in of nabij de woonplaats van Kitelight of een andere Nederlandse, door Kitelight of zijn Rechtspersoon daartoe aangewezen plaats.