• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij Kitelight Products

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij Kitelight Products?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij Kitelight Products
Nederlands
English

Algemene voorwaarden

KITELIGHT® SHOP
Algemene voorwaarden

1) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst
tussen Kitelight® Products (verder te noemen KITELIGHT®) en de consument.
(verder te noemen Klant).

a) De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van
KITELIGHT®, waarvan de tekst op de website beschikbaar is, en in te zien, alvorens de
overeenkomst wordt gesloten.

b) Daar de overeenkomst over het algemeen via Internet wordt afgesloten is het mogelijk, in
afwijking van het vorige, dat voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden, op verzoek, via e-mail aan de klant ter beschikking wordt gesteld
zodat deze kan worden opgeslagen en/of uitgeprint.

c) Op overeenkomsten tussen KITELIGHT® PRODUCTS en de klant waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2) Overeenkomst
a) Met het plaatsen van een bestelling in de KITELIGHT® SHOP komt de verkoop-overeenkomst
tot stand en wordt deze door KITELIGHT® aanvaard, dit wordt d.m.v. een bericht naar het door
de klant opgegeven e-mailadres, aan de klant bevestigd.
b) KITELIGHT® neemt (voor zover mogelijk) alle technische maatregelen ter beveiliging van de
verzonden -of nog te verzenden- data betreffende de overeenkomst en verdere communicatie
zoals betalingen welke via Internet tot stand komen/zijn gekomen en zorgt voor een veilig
gebruik van de webwinkel.
c) Kitelight® behoud zich het recht voor bestellingen of aanvragen zonder opgaaf van redenen niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat levering uitsluitend geschied onder Rembours
(bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant) of na vooruitbetaling.

3) Aangeboden artikelen
a) Een aanbieding kan een beperkte geldigheidsduur hebben, beëindigen van de duur van de
aanbieding wordt bepaald door Kitelight® aanbiedingen gelden niet automatisch voor
nabestellingen van een reeds in de aanbieding gekocht artikel
b) Bij de producten in de KITELIGHT® SHOP staat een zo volledig mogelijke omschrijving.
Deze omschrijving wordt voldoende geacht om tot een goede beoordeling van het/de product(en)
te komen.
Afbeelding(en) bij het/de product(en) zijn een zo goed mogelijke weergave van het/de betreffende
artikel (en) of een deel daarvan.

c) Kennelijke vergissingen of fouten in het product aanbod zijn niet bindend voor KITELIGHT®.
Alle vermelde prijzen in de KITELIGHT® SHOP zijn inclusief B.T.W.
Bestelde artikelen kunnen slechts in prijs worden gewijzigd door wettelijke maatregelen
(b.v.verandering van B.T.W. tarief.)
De klant mag de order annuleren wanneer de prijsverhoging ingaat, indien het geen speciaal voor
deze klant bestelde of gefabriceerde producten betreft

4) Verzenden/Afleveren
a) Alle vermelde prijzen in de KITELIGHT® SHOP zijn excl. verzendkosten tenzij anders vermeld
b) De in de KITELIGHT® SHOP bestelde goederen worden z.s.m. verzonden nadat de betaling
door iDEAL, PAYPAL of enig ander betaalsysteem is geverifiëerd en bevestigd door de bank
van de opdrachtgever (klant).
c) Bestelde goederen zullen worden verzonden met GLS, POST.nl of andere vervoerders
organisatie dit naar keuze van KITELIGHT®.
d) Kosten van verzending zijn voor alle orders gelijk (€ 7.50), ongeacht wijze van verzending,
omvang, gewicht en/of bestemming binnen Nederland.

Bij acties kan een ander verzendtarief gelden, dit zal in de webwinkel bekend worden gemaakt.
Indien op verzoek van de klant een order met reguliere post -POST.nl- moet worden verstuurd
waarvoor geen bewijs van aflevering beschikbaar is, is KITELIGHT PRODUCTS niet verantwoordelijk
indien de goederen niet of onjuist worden bezorgd en daardoor als verloren moeten worden beschouwd.
Voor zendingen buiten Nederland is een ander tarief van toepassing.

e) KITELIGHT® zal bij het verzenden van het/de product(en) naar de klant een B.T.W. factuur
met bedrijfs en adresgegevens incl. de omschrijving van het/de bestelde product(en) in
de verpakking bijsluiten of afzonderlijk versturen.
f) Indien, na plaatsing van de order, blijkt dat een product onverhoopt niet op voorraad is,
wordt de klant hier z.s.m. over geïnformeerd en wordt het betreffende artikel alsnog z.s.m.,
in overleg met de klant, geleverd.
g) Wanneer een product niet meer leverbaar is, of binnen redelijke termijn te leveren, zal
indien mogelijk en in overleg, een ander gelijkwaardig product worden aangeboden
h) Wanneer betreffende klant zich niet kan verenigen met de nieuwe
leveringstermijn of het vervangende product, zal het reeds betaalde bedrag voor dit product,
inclusief de betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen op zijn/haar rekening worden teruggeboekt.

i) Indien een product op maat en/of kleur moet worden gemaakt, speciaal moet worden
vervaardigd en/ of besteld dient, na goedkeuring d.m.v. het aan de klant geleverde
monstermateriaal het volledigefactuurbedrag vooruit te worden voldaan, wat inhoud dat de
klant zich met deze betaling accoord verklaard met het/de voor hem/haar te bestellen
product(en)
.
j) Na betaling is de klant verplicht de door hem/haar bestelde goederen af te nemen met
inachtneming van de overeengekomen termijn van levering, zonder enige restitutie van het
betaalde bedrag.

Indien de leverings-termijn door overmacht en/of buiten schuld van Kitelight Products niet kan worden gehaald
is dat niet van invloed op de verplichting van de klant betreffende de afname van debestelde goederen
en kan Kitelight hiervoor op generlei wijze voor aansprakelijk worden gesteld

Onder overmacht wordt verstaan; elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in
redelijkheid niet voor het risico van Kitelight behoort te komen, b.v. o.a. de volgende gebeurtenissen;
Douane- formaliteiten, stakingen bij vervoerders of andere instanties, wanprestaties van
toeleveranciers, vervoerders, storingen op Internet of bij E-mail verkeer, nalatigheid van fabrikanten
en/of toeleveranciers etc.)
k) Geleverde goederen blijven eigendom van Kitelight Products tot het gehele factuurbedrag van
goederen en transport is voldaan waaronder begrepen zaken van boeten, renten en kosten zoals
bedoeld in art; 3:92 van het Burgelijk Wetboek.

Bij ingebreke blijven van de betalingsverplichting na de afgesproken betalings termijn zal de
vordering zonder verdere mededeling uit handen worden gegeven aan ons Int. Incasso Bureau
BIERENS Incasso Advocaten te Veghel en/ of aan Achmea Rechtsbijstand

Alle hieruit voortvloeiende Incaaso, Gerechtelijke en Buitenrechtelijke kosten, inclusief de wettelijke
rente zullen op de schuldenaar worden verhaald

5) Garantie/ Retouren

a) KITELIGHT garandeerd de oorspronkelijke koper dat de producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, aan de op de website vermelde specificaties en aan de, op de datum van verkoop
van het/de artikel(en) geldende wettelijke bepalingen en/of voorschriften.KITELIGHT is echter
nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke
individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de
toepassing van de materialen en/of aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door of met
producten gekocht op deze site

b) De (wettelijke) garantietermijn geldt voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de aankoopdatum en
omvat de fabrieksgarantie/ c.q. fabricage fouten
De garantieperiode is niet overdraagbaar en vervalt bij verkoop van een product door de klant,
c) Indien een product een defect vertoond dient dit binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld
aan KITELIGHT per E-mail, waarna kostenloos, z.s.m. een vervangend artikel zal worden toegezonden
onder onze "geen gezeur garantie".
d) KITELIGHT beslist of het/de betreffende product(en) al dan niet moet(en) worden geretourneerd
e) Indien het/de product(en) moet(en) worden geretourneerd door een defect als onder punt c) zijn de
kosten van retourzending voor Kitelight.
f) In alle andere gevallen zijn de kosten voor retourzending van een product voor rekening van de
klant tenzij anders overeengekomen.
g) Retourzending, met de originele factuur en alle van oorsprong meegeleverde accessoires, moet
geschieden (indien mogelijk) in de originele verpakking incl. de meegeleverde accessoires

h) Indien het/de product(en) niet in de originele verpakking kan/kunnen worden geretourneer dient de
klant te zorgen dat deze worden verstuurd in een deugdelijke verzendverpakking, eventuele
transportschade door retourzenden van goederen is voor risico van de klant.
i) Indien zich binnen de garantietermijn een defect voordoet zal het/de betreffende artikel(en) na
overleg met KITELIGHT® worden opgestuurd naar het door KITELIGHT® opgegeven adres.
Indien het defect voortkomt uit fabriek/ c.q. fabricage en/of materiaal fouten zal het product
kostenloos worden gerepareerd of vervangen zulks ter beoordeling van KITELIGHT® PRODUCTS
j) Bij reparatie of vervanging van een onder garantie vallend product blijft de garantie termijn van het
eerst gekochte product van kracht, de garantie termijn van het ter reparatie aangeboden product of
enig ander vervangend product wordt hierdoor niet verlengd. Indien de betreffende product
specificaties zijn gewijzigd zal het te vervangen product worden vervangen door een product met
de nieuwe specificaties.
k) Voor garantie aangeboden goederen welke 14 dagen of langer geleden zij aangekocht, zullen
worden gerepareerd of, indien nodig, worden vervangen maar komen niet meer in aanmerking voor
restitutie van het aankoopbedrag.
l) Ongefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd

6) Van garantie is uitgesloten
a) Wanneer een product wordt aangesloten op een ander Voltage of andere wijze als vermeld bij/ op
het artikel op de website of andere gegevensdrager.
b) Bij defect geraken door kortsluiting en/of spanningswisselingen in het spanningsnet waarop het
betreffende product is aangesloten of andere oorzaken, niet zijnde fabricage fouten, waardoor er
een defect is ontstaan.
c) Defecten door onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik, vallen, stoten of buigen.
d) Breuk, anders als door transport van het/de betreffende artikel(en) door de transporteur naar de
klant.
e) Wanneer het product verloren gaat door brand, inwerking van chemicaliën, zuren en of inwerking
van andere, productvreemde stoffen en/of andere oorzaken waardoor het product niet meer naar
behoren kan functioneren.
f) Door werkzaamheden aan het/ de product(en) zoals; inkorten, solderen, snijden, knippen, verhitten
en/of andere werkzaamheden en/of wijzigingen welke niet door KITELIGHT® of een door
KITELIGHT aangewezen persoon of bedrijf zijn uitgevoerd.

7) Herroepingsrecht bij levering van producten

a) Na aankoop van (een) product(en) heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen
binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren.
Deze termijn gaat in op het moment van ontvangst van de bestelde goederen door of namens de
klant.
Indien afnemer de geleverde goederen na afloop van deze termijn niet aan KITELIGHT heeft
teruggezonden is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14
werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KITELIGHT.
Tijdens deze termijn zal de klant het/de product(en) slechts uitpakken of gebruiken in die mate, voor
zover nodig,

b) Terugzending aan KITELIGHT dient VOLDOENDE GEFRANKEERD conform de door KITELIGHT® verstrekte instructies
met de originele factuur te geschieden in de originele verpakking,inclusief alle accessoires en bijbehorende documentatie
en in nieuwstaat verkerend,

Indien de goederen door of bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd
zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid

Met inachtneming van hetgeen is bepaald onder punt 7a en7b, zal KITELIGHT ervoor zorg dragen
dat, na goede ontvangst van de retourzending, het goederenbedrag binnen 30 dagen aan de
afnemer wordt terugbetaald.

c) Eventuele geschillen worden behandeld volgens Nederlans recht, correspondentie zal ten alle tijden worden gevoerd in de Nederlandse taal en naar Nederlands recht worden behandeld in de
woonplaats van Kitelight of een andere Nederlandse, door Kitelight of zijn Rechtspersoon
daartoe aangewezen plaats.